Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego globalcoral.pl
I. Postanowienia Ogólne
 1. Poniższy Regulamin określa zasady dokonywania transakcji w Sklepie Internetowym Global Coral działającym pod adresem: https://www.globalcoral.pl, który prowadzony jest przez Sprzedawcę.
 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
  1. Cenie – należy przez to rozumieć cenę brutto Towaru umieszczoną obok informacji o Towarze, nie uwzględniającą Kosztów dostarczenia Towaru. Ceny Towarów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT;
  2. Dostawcy – rozumie się przez to firmę kurierską współpracującą ze Sprzedawcą lub Pocztę Polską lub innego operatora publicznego zajmującego się dostarczaniem przesyłek;
  3. Kliencie – rozumie się przez to osobę fizyczną, posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat, a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych;
  4. Kosztach dostarczenia Towaru – rozumie się przez to opłaty za dostawę Towaru do Klienta;
  5. Sprzedawcy – rozumie się przez to Global Coral Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach (25-026) przy ul. Spacerowej 5A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000935564, NIP: 9592047944;
  6. Sklepie – rozumie się przez to sklep internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://www.globalcoral.pl;
  7. Towarze lub Towarach – rozumie się przez to towary oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej dostępne w Sklepie;
  8. Zamówieniu – rozumie się przez to zamówienie na Towar lub Towary złożone przez Klienta w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem.
II. Rejestracja i warunki dokonywania Zamówień
 1. Klientami uprawnionymi do składania Zamówień na Towary są Klienci:
  1. posiadający status zarejestrowanego użytkownika Sklepu,
  2. nie posiadający statusu zarejestrowanego użytkownika Sklepu – dokonujący zakupów z pominięciem procedury rejestracji i logowania.
 2. Status zarejestrowanego użytkownika Sklepu uzyskuje się po wykonaniu następujących czynności:
  1. wypełnieniu w prawidłowy sposób formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu (w szczególności podania wymaganych w formularzu danych osobowych i ustalenia przez Klienta loginu oraz hasła),
  2. dokonaniu aktywacji konta, poprzez wejście na link wysłany na adres mailowy Klienta.
  3. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo. Przy każdym kolejnym Zamówieniu Klient używa ustalonego wcześniej na stronie Sklepu loginu i hasła. Po użyciu ustalonego przez Klienta loginu i hasła ma on możliwość aktualizacji danych podanych przy rejestracji. Login i hasło mają charakter poufny.
 3. Klient posiadający status zarejestrowanego użytkownika Sklepu składa zamówienie po zalogowaniu się do Sklepu poprzez dodanie Towaru prezentowanego w Sklepie do koszyka, następnie potwierdzając złożenie zamówienia na Towar przez wybór przycisku – „Zamawiam i płacę”
 4. Klient nie posiadający statusu zarejestrowanego użytkownika Sklepu składa zamówienie poprzez dodanie Towaru prezentowanego w Sklepie Internetowym do Koszyka, następnie potwierdzając złożenie zamówienia na Towar poprzez wybór przycisku – „Zamawiam i płacę” i podając dane niezbędne do zrealizowania zamówienia zgodnie z procedurą zamieszczoną na stronie internetowej Sklepu.
 5. Informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, będą przesyłane Klientowi na podany przez Klienta podczas składania zamówienia adres e-mail w wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie i treść złożonego przez Klienta Zamówienia.
 6. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje e-mail z podsumowaniem zamówienia i informacją o zarejestrowaniu Zamówienia w Sklepie.
III. Zawarcie umowy sprzedaży i realizacja Zamówień
 1. Z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia Klienta do realizacji dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Towaru. Potwierdzenie następuje poprzez wysyłkę do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji, w której Sprzedawca potwierdza przyjęcie Zamówienia Klienta do realizacji.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego.
 3. Sprzedawca ma prawo do odmowy realizacji Zamówień:
  1. złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu Zamówienia,
  2. wskazujących na nabywanie Towaru w celu jego dalszej odsprzedaży,
  3. złożonych z naruszeniem niniejszego Regulaminu.
 4. Dokonywanie Zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.
 5. Towar objęty Zamówieniem jest dostarczany Klientowi przez Sprzedawcę.
 6. Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
 7. Sprzedawca przesyła dokumenty sprzedaży oraz ewentualne korekty przy zastosowaniu poczty elektronicznej.
 8. Akceptacja Regulaminu oznacza także wyrażenie zgody na stosowanie faktur elektronicznych w rozumieniu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług.
IV. Zasady płatności
 1. Należność za Towar oraz Koszty dostarczenia Towaru mogą być uiszczane przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym za pomocą systemu umożliwiającego płatności on-line na stronie internetowej Sklepu – T-pay).
 2. W przypadku płatności realizowanej przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy, na poleceniu przelewu należy umieścić w tytule przelewu: − imię i nazwisko albo firmę Klienta, − numer Zamówienia (wskazany w informacji o zarejestrowaniu Zamówienia w Sklepie). Płatności należy dokonać na numer rachunku bankowego wskazany w wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie i treść złożonego przez Klienta Zamówienia.
 3. Sprzedawca przewiduje również możliwość wprowadzenia płatności gotówką przy odbiorze osobistym przez Klienta w wyznaczonym punkcie handlowym Sprzedawcy. Sprzedawca poinformuje o wprowadzeniu takiej możliwości na stronie internetowej Sklepu.
 4. Zobowiązania Klienta wynikających z umowy sprzedaży Towarów utrzymują się do momentu uiszczenia całości należności za Towar oraz Kosztów dostarczenia Towaru.
V. Dostawa zamówionego Towaru
 1. Sprzedawca realizuje Zamówienia w formie przesyłki kurierskiej za pośrednictwem Dostawcy.
 2. Wysyłka za pośrednictwem Dostawcy jest realizowana do 3 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty ceny na koncie Sprzedawcy. Do czasu realizacji Zamówienia nie wlicza się sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać Towary bez wad.
 4. Koszty dostarczenia Towaru, które oprócz Ceny za Towar ponosi Klient, są podawane na stronie internetowej Sklepu przy składaniu Zamówienia.
 5. Ze względu na bezpieczeństwo, wysyłkę żywych organizmów Sprzedawca prowadzi od poniedziałku do środy.
 6. Towary stanowiące organizmy żywe są odpowiednio przygotowane przez Sprzedawcę do transportu – znajdują się w workach napełnionych odpowiednią ilością wody oraz tlenem. Żywe organizmy umieszczane są w opakowaniach, które zabezpieczają je przed zmianą temperatury oraz uszkodzeniami.
 7. W przypadku niskich temperatur (poniżej [__] stopni Celsjusza), żywe organizmy wysyłane są w opakowaniach z ogrzewaczem, a w przypadku spadku temperatury powietrza poniżej [__] stopni Celsjusza, wysyłka Towarów stanowiących żywe organizmy może zostać czasowo wstrzymana, a informacja o tym zostanie zamieszczona na Sklepu.
 8. Sprzedawca przewiduje możliwość odbioru osobistego Towaru przez Klienta pod adresem 25-620 Kielce, ul. Kolberga 11, po uprzednim opłaceniu Zamówienia i po uprzednim potwierdzeniu terminu przez administrację Sklepu drogą mailową lub telefoniczną.
VI. Zwrot zakupionego Towaru
 1. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, Klient, który jest konsumentem, może zwrócić zakupiony w Sklepie Towar bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Uprawnienie to Klient może zrealizować w ciągu 14 dni od otrzymania Towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru w trybie wskazanym w niniejszym ustępie, Klient jest zobowiązany do zwrotu Towaru Sprzedawcy w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru, zgodnie z zamieszczoną pod adresem internetowym Sklepu procedurą Zwrot Towaru.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów, umowę sprzedaży Towaru uznaje się za niezawartą.
 3. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru ponosi Klient. Sprzedawca ponosi koszty zwrotu Towaru wyłącznie w przypadku uprzedniego wyrażenia przez Sprzedawcę zgody na poniesienie innych niż bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m.in. w odniesieniu do umów:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. Mając na uwadze powyższe, Towary stanowiące organizmy żywe nie podlegają zwrotowi.
 5. W przypadku, gdy Klient wykonuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia świadczenia przez Sprzedawcę usługi przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, Klient będzie zobowiązany do zapłacenia za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy
 6. Sprzedawca zwraca Klientowi należność za odesłany przez Klienta Towar w ciągu 14 dni, licząc od dnia doręczenia Sprzedającemu oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towarów. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem zwracanych Towarów lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania zwracanych Towarów.
 7. Odstąpienie od umowy sprzedaży Towaru może zostać dokonane poprzez wypełnienie formularza odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru dostępnego na stronie internetowej: https://www.globalcoral.pl
VII. Reklamacja Towaru
 1. Zgłoszenie reklamacji Towarów powinno zostać:
  1. przesłane na adres: Global Coral Sp. Z o.o. Ul. Kolberga 11 Hala G2, 25-620 Kielce lub
  2. przesłane na adres e-mail: sklep@globalcoral.pl
 2. W przypadku zakupionych przez Klienta organizmów żywych, które nie przeżyły transportu lub najbliższych 24 h po dostarczeniu przesyłki do Klienta, co zostanie potwierdzone wykonanymi przez Klienta zdjęciami, Sprzedawca zobowiązuje się do uwzględnienia reklamacji i zwrotu pełnej kwoty produktu. W przypadku braku wykonania zdjęć potwierdzających śmierć organizmów żywych podczas transportu lub w ciągu 24 h po dostarczeniu przesyłki do Klienta lub innego udokumentowania przez Klienta ww. okoliczności, reklamacja nie zostanie uwzględniona.
 3. Reklamacja Towaru zostanie rozpatrzona do 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji towaru Klient zostanie powiadomiony drogą mailową lub telefoniczną.
 4. Sprzedawca informuje Klienta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Towarów, m.in. poprzez złożenie przez Klienta po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej https://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku Klienta będącego konsumentem, chcącego skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 5. Zgłoszenie reklamacji odbywa się w trybie i na zasadach opisanych szczegółowo w zamieszczonej pod adresem internetowym Sklepu procedurze Składanie Reklamacji.
VIII. Ochrona danych osobowych
 1. Dane osobowe Klienta zarejestrowane w Sklepie są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. („Rozporządzenie”) w celach związanych z transakcjami dokonywanymi w ramach Sklepu oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Sprzedawcę, a także na podstawie zgody Klienta – w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody, w tym w celach handlowych i marketingowych.
 2. Klient może również wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną, w formie wiadomości SMS. W takim przypadku dane osobowe przetwarzane są przez Sprzedawcę na podstawie zgody – w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody, w tym w celach handlowych i marketingowych oraz w celach związanych z obsługą wysyłki newslettera.
 3. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) Rozporządzenia w celach wskazanych w pkt. 1 powyżej.
 4. Podanie danych osobowych przez Klienta w Sklepie jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonywania transakcji w ramach Sklepu. Brak podania danych osobowych uniemożliwia utworzenie konta w Sklepie oraz dokonywanie transakcji w ramach Sklepu. Nie dotyczy to przetwarzania danych dla celów handlowych i marketingowych, które dokonywane jest tylko w przypadku dobrowolnego wyrażenia zgody, niezależnie od transakcji w ramach Sklepu.
 5. Klientowi przysługuje prawo żądania od Sprzedawcy dostępu do danych osobowych go dotyczących, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 6. Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji transakcji w Sklepie i rozpatrywania reklamacji i są przetwarzane przez okres posiadania przez Klienta konta w Sklepie, nie dłużej niż 3 lata od likwidacji konta w Sklepie. Jeżeli Klient dokonuje transakcji bez zakładania konta w Sklepie wówczas dane są przetwarzane przez okres 3 lat od dnia transakcji. W przypadku przetwarzania danych osobowych w prawnie usprawiedliwionych celach Sprzedawcy oraz na podstawie zgody Klienta – dane są przechowywane do czasu cofnięcia zgody.
 8. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy prawa.
 9. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego oraz marketingowego, w celu dostosowania materiałów kierowanych przez Sprzedawcę do potrzeb i zainteresowań Klienta oraz w celu dokonywania pomiarów, które pozwolą Sprzedawcy na udoskonalenie świadczonych przez niego usług. Wiążące decyzje nie są zautomatyzowane.
IX. Dane kontaktowe
 1. We wszelkich sprawach związanych dokonywaniem transakcji w Sklepie Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:
  1. pocztą pod adresem: 25-026 Kielce, ul. Spacerowa 5A
  2. telefonicznie pod numerem telefonu: +48 500 197 512;
  3. za pośrednictwem e-mail: sklep@globalcoral.pl
X. Postanowienia końcowe
 1. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają praw konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Regulamin wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia go na stronie internetowej Sklepu.
Shopping Cart